Phím tắt khi sử dụng CorelDraw

Khi sử dụng CorelDraw, thường phải thực hiện rất nhiều lệnh. Nhớ các phím tắt sẽ cho phép tăng tốc độ thao tác lên rất nhiều. Dưới dây giới thiệu một số phím tắt thông dụng. “Ctrl+F2″, Vie&w Manager,” Mở cửa sổ xem “Ctrl+F5″,Graphic and Text St&yles,” Mở cửa sổ …