Tạo avatar Xuân tình nguyện

Hướng dẫn:
* Sử dụng ảnh có độ phân giải từ 750 pixel trở lên.
* Sử dụng trình duyệt Google Chrome, Cốc Cốc hoặc IE (Microsoft Edge) để tải ảnh.

Thay đổi kích thước
Xoay hình
Đổi mẫu:
Chọn ảnh